การศึกษาประสิทธิภาพของไซโตไคนินและจิบเบอเรลลิน ที่มีผลต่อการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดือน พันพม่า, สโรชินี พรมภักดี, อรวรรณ คำสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒินัย วังหอม, ธงไทย ไชยคำภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของไซโตไคนินและจิบเบอเรลลินที่มีผลต่อการสร้าง

เนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพาราจุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายไซโตไคนินและจิบเบอเรลลินที่มีผลต่อการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพารา ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับสารละลายไซโตไคนิน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสกัดไซโตไคนินจากหัวไชเท้า ขั้นที่ 2 การเตรียมสารละลายไซโตไคนิน ขั้นที่ 3 ผลของไซโตไคนินต่อการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพารา

ตอนที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับสารละลายจิบเบอเรลลิน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 การสกัดจิบเบอเรลลินจากหยวกกล้วย และปลีกล้วย ขั้นที่ 2 การเตรียมเตรียมสารละลายจิบเบอเรลลิน ขั้นที่ 3 ผลของจิบเบอเรลลินต่อการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพาราโดยมีวิธีการทดลอง ดังนี้

ตอนที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับสารละลายไซโตไคนิน

ขั้นที่ 1 การสกัดไซโตไคนินจากหัวไชเท้า

 1. นำหัวไชเท้ามาหั่นเตรียมปั่น 500 กรัม

 2. นำหัวไชเท้าที่เตรียมไว้มาปั่นให้ละเอียดแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง

 3. นำส่วนเฉพาะน้ำของหัวไชเท้าผสมกับน้ำตาลกลูโคส 200 กรัม

 4. คนจนละลายให้เข้ากันแล้วนำมากรอกใส่ขวดเตรียมใช้

ขั้นที่ 2 การเตรียมสารละลายไซโตไคนิน

เจือจางสารละลายไซโตไคนินด้วยน้ำกลั่นที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

ขั้นที่ 3 ผลของไซโตไคนินต่อการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพารา

 1. คัดต้นยางพาราจำนวน 160 ต้น

 2. นำสารละลายไซโตไคนินที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นทุกเช้า

เป็นเวลา 7 วัน

 1. บันทึกผลเปรียบเทียบอัตราการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพารา

 2. ทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วบันทึกผล

ตอนที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับสารละลายจิบเบอเรลลิน

ขั้นที่ 1 การสกัดจิบเบอเรลลินจากหยวกกล้วย และปลีกล้วย

 1. นำหยวกกล้วยและปลีกล้วยมาหั่น 500 กรัม แล้วนำไปหมักในน้ำ 1,500 มิลลิลิตร

 2. นำนมเปรี้ยว 140 มิลลิลิตร เทลงในน้ำหมักที่เตรียมไว้ จากนั้นหมักทิ้งไว้ 7 วัน

ขั้นที่ 2 การเตรียมเตรียมสารละลายจิบเบอเรลลิน

เจือจางสารละลายจิบเบอเรลลินด้วยน้ำกลั่นที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

ขั้นที่ 3 ผลของจิบเบอเรลลินต่อการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพารา

 1. คัดต้นยางพาราจำนวน 160 ต้น

 2. นำสารละลายจิบเบอเรลลินความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นทุกเช้า

เป็นเวลา 7 วัน

 1. บันทึกผลเปรียบเทียบอัตราการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณลำต้นของต้นยางพารา

 2. ทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วบันทึกผล