คิวอาร์โค้ดแบบพกพาสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิกา สดสอาด, นัทชลี อินใจ, รุ่งนภา ห้างมิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศาชล บุญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากขึ้นจนเป็น “สังคมสูงวัย” ในจำนวนประชากรที่มากขึ้น ด้วยโรคความจำเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญของกลุ่มอาการสมองเสื่อมถึงแม้ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีอาการที่พบร่วมกันหลายประการ เช่น ความเครียด ภาวะความกดดันหลายๆอย่างดังนั้นจึงทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับปัญหาภาวะสมองเสื่อม

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงนำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้กับคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมโดยการศึกษาค้นหาคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมระยะกลางเนื่องจากสูญเสียความทรงจำในระยะสั้นแล้ว ความจำในระยะยาว และความรู้ทั่วไปก็ค่อยๆบกพร่องไป ผู้ป่วยจะจำชื่อและหน้าตาของคนรอบข้างไม่ได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดแก้ปัญหาข้างต้นคือได้จัดทำเรื่อง QR Cod แบบพกพาสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อม ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการพกพาและการติดตามของผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยหลงทางหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาการกำเริบและไม่สามารถพูดคุยกับคนรอบข้างได้