การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการระบุขอบเขตรอยโรคจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งปอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร กฐินใหม่, ธีเดชรัตน์ คล้ายคลึง, พลอยพสธร รงค์โยธิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพล สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกหรือ Digital chest x-ray image เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น มะเร็งปอด วัณโรคปอด หรือโรคที่พบเจอในปัจจุบันอย่าง COVID-19

ซึ่งในปัจจุบันผู้ติดเชื้อโรคพวกนี้มีจำนวนมากขึ้น แต่กลับกันจำนวนของผู้ที่ได้รับการวินิฉัยมีค่าเพียงแค่ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ ซึ่งจากการศึกษาได้พบว่าแพทย์ทั่วไปก็มีโอกาศวินิจฉัยผิดพลาด หรือบางทีอาจจะมองไม่เห็นรอยโรค ซึ่งมีโอกาศผิดพลาดถึงร้อยละ 20-50 ของภาพถ่ายที่ได้รับการวินิฉัยและมีรอยโรค ดังนั้นเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นทางเราได้เล็งเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นทางเลือกหนึ่ง จึงได้นำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยกำหนดขอบเขตและช่วยในการระบุรอยโรค เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Human error ซึ่งต้องรับการแปลผลซ้ำจากรังสีแพทย์

งานวิจัยนี้มีฐานข้อมูลที่ได้มาจากภาพรังสีทรวงอกจากผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับปอด โดยวิธีการที่เราจะนำมาใช้คือการนำภาพถ่ายรังสีทรวงอกมาแปลงโดยใช้วิธีการ Feature extraction และเขียนโปรแกรมประมวลผลเพื่อระบุจุดขอบเขตรอยโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการระบุขอบเขตรอยโรคได้จากภาพถ่ายรังสีทรวงอกโดยหวังว่าจะช่วยเพิมความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการช่วยวินิจฉัยจากแพทย์ทั่วไป ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคได้ง่ายขึ้น