การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของเสียงจากการเคาะเปลือกผลไม้กับระดับความสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤสรณ์ อภิวันธนกิจ, ชนพัฒน์ บ่ายเที่ยง, รวัฐกรณ์ คูณณิชาธนะวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อโนทัย กลิ่นยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ผู้จำหน่ายผลไม้ตามท้องตลาด ยังคงใช้เพียงประสบการณ์ของตน ในการตรวจสอบความสุกดิบของผลไม้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเช่นนี้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร มีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้จำหน่าย และผู้บริโภค นอกจากนี้ การตรวจสอบความสุกดิบของผลไม้ก่อนการส่งออก หรือเมื่อนำเข้า เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค และทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้น เมื่อทำการกระทบเปลือกผลไม้ ที่ไม่ทราบความสุก ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนี้ จะทำให้ทราบถึงความสุกของผลไม้ โดยทดลองกับผลไม้หลากหลายชนิด เพื่อให้แน่ใจว่า แนวคิดนี้สามารถนำไปใช้กับผลไม้ทุกชนิด

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ สามารถนำไปช่วยเหลือผู้จำหน่ายผลไม้ตามท้องตลาด รวมถึงการนำไปต่อยอดสร้างเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบความสุกของผลไม้โดยใช้หลักการเรื่องเสียงได้อีกด้วย