ศึกษาการผลิตฉนวนความร้อนของวัสดุผสมจากขี้เถ้าแกลบเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสในน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทวัส จำปาจันทร์, สิรินดา ประชาโรจน์, สุภัสสร โพธาราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรเพ็ญ แดนนานารถ, สู้ศึก รูปเหลี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่องคำ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์