การพัฒนาเซนเซอร์กระดาษสำหรับการตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บวรทัต บุญรักษ์, เก็จสิรี สุปิตา, อิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษา จีนเจนกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากปล่อยน้ำทิ้งที่มีนิกเกิลเจือปน ซึ่งถ้าในน้ำทิ้งมีนิกเกิลเกินมาตรฐานที่กำหนด คือ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากมาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระดาษทดสอบความเข้มข้นของนิกเกิลในน้ำแบบพกพาแทนการทดสอบแบบเดิมนั่นคือ AAS และ ICP-OES ที่ต้องใช้เวลา ทักษะเฉพาะทาง เครื่องมือและค่าใช้จ่ายสูง ในกระดาษทดสอบนี้ได้หยดลิแกนด์ Dimethylglyoxime ซึ่งทำปฏิกิริยาจำเพาะกับนิกเกิลเกิดสีแดงที่เห็นได้ และหาความเข้มข้นของนิกเกิลโดยพิจารณาจากความเข้มของสีบนกระดาษโดยใช้กล้องถ่ายรูปไปประมวลผลแล้วเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงกับความเข้มข้นของนิกเกิล นอกจากนี้ยังศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของเซนเซอร์อีกด้วย ได้แก่ ความเข้มข้นของ Dimethylglyoxime ค่า pH เวลาปฏิกิริยาและการรบกวนจากโลหะอื่นๆ