สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาสร้างรายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนานันท์ นาศร, สิรินดา คงเอียง, สุโรธร คล้ายผดุงศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิตา เครือเตียว, สุธิดา นานช้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาสร้างรายได้ "Inventions a product of Hyperbola curve generates revenue" เป็นโครงงานประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาสร้างรายได้และนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และเพื่อบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเผยแพร่สู่ชุมชนพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป นอกจากนี้ยังศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน คนในชุมชนเจ้าของกิจการร้านกาแฟร้าน จัดดอกไม้ รีสอร์ท ที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาสร้างรายได้อีกด้วย

สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นโค้งไฮเพอร์โบลา คือ แจกันและโคมไฟ ซึ่งใช้ความรู้เรื่องไฮเพอร์โบลา ไฮเพอร์โบลอย เซต ฟังก์ชัน มาใช้ในการออกแบบผ่านโปรแกรม Geogebra และใช้กระบวนการ STEM Education ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ แล้วนำไปจำหน่าย ทำให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง และครอบครัวเพิ่มขึ้น คณะผู้จัดทำได้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปขยายผลให้กับชุมชนและพบว่าคนในชุมชน เจ้าของกิจการร้านกาแฟ ร้านดอกไม้ รีสอร์ท มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดและได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างชมรมสร้างรายได้ร่วมกับเพื่อนๆเพื่อผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาต่อ ยอดเป็นอาชีพได้