การพยากรณ์ยอดขายรถยนต์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยและ เทคนิคการปรับให้เรียบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ตติยานุพันธ์วงศ์, ธีรพงศ์ ฉัตรกิจวานิช, ดิษณ์ธาร ลีฬหกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณี เชื้อนุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดของรถยนต์ที่สูงขึ้น หากผู้ผลิตรถยนต์ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารถยนต์ที่เหลือในคลังเพิ่มอีก ก็จะส่งผลต่อผลตอบแทนของบริษัทมากขึ้น แต่หากบริษัทรถยนต์สามารถพยากรณ์หรือคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ได้ ก็จะสามารถตัดสินใจวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงสนใจศึกษาการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับพยากรณ์ยอดขายรถยนต์