การพัฒนาไม้กวาดหยากไย่ประหยัดพลังงานคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชกานต์ โสมาพิมพ์, ณัฐธิดา มะลิทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการทำงานโดยใช้แรงงานมีหลากหลายด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการทำความสะอาดนั้นจะต้องใช้แรงเป็นอย่างมากและมีหลากหลายอย่างด้วยกัน แต่งานที่เราคาดว่าน่าจะใช้พลังงานที่เยอะนั่นก็คือ การกวาดหยากไย่

เนื่องจากหยากไย่อยู่ในที่สูง เราจึงต้องใช้แรงในการพยุงไม้และกวาดไปมาด้วยแรงศูนย์ถ่วงที่ไม่คงที่ จึงทำให้เราใช้แรงในการปัดเยอะ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงคิดประดิษฐ์ไม้กวาดหยากไย่ที่สามารถทดแรงของคนที่ใช้และจะได้ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการนำเทคโนโลยีและพลังงานที่หลากหลาย มาช่วยอำนวยความสะดวกของมนุษยชาติ

ซึ่งในส่วนของวิธีการประดิษฐ์นั้น เราก็ได้นำวัสดุอุปกรณ์มาจากของเหลือใช้ในบ้าน เพื่อที่จะได้ลดการใช้จ่ายและนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยก่อนอื่นเราก็นำมอเตอร์ออกมาจากพัดลมก่อน และตัดขวดพลาสติกให้เป็นฝอยๆ เพื่อที่จะได้นำมาเป็นหัวไม้กวาดหยากไย่ และนำคันเบ็ดเก่ามาทำเป็นที่จับไม้กวาด หลังจากนั้นเราก็นำสายไฟจากเมาส์ที่ไม่ได้ใช้มาบัดกรีต่อกับมอเตอร์ของพัดลมและนำมาเชื่อมกับแผงควบคุม หลังจากนั้นก็นำมาประกอบกันคันเบ็ดก็จะได้เป็นไม้กวาดหยากไย่ประหยัดพลังงานคน