การศึกษารูปสามเหลี่ยมที่มีผลต่อการสร้างโดมท้องฟ้าจำลองถอดประกอบได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรวิทธ์ บรมสุข, ฐิติมา โตมร, กชกร จำปาเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก บุญเสริม, วิจิตรา วันเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ศึกษาลวดลายรูปสามเหลี่ยมที่อยู่บนลูกฟุตบอลและนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นโดมท้องฟ้าจำลองที่มีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม โดยการนำหลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคำนวณเพื่อสร้างเป็นโดมท้องฟ้าจำลองขนาดกระทัดรัดที่สามารถถอดประกอบได้และสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นการบูรณการความรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ได้ในโรงเรียนเพื่อศึกษาตำแหน่งกลุ่มดาวและเรียนรู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกีบดาราศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา