กระถางเพาะเมล็ดจากแหนแดงเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิสา จันทรโยธา, พิชญาวี พงษ์สถิตย์พร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหนแดง เป็นพืชลอยน้ำขนาดเล็ก จำพวกเฟิร์นมีถิ่นกำเนิดในแถบเขตร้อนของทวีปเอเชีย เป็นพืชลอยน้ำที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ในประเทศไทยมีการนำแหนแดงมาใช้ประโยชน์ เป็นปุ๋ยสดและอาหารสัตว์เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนสูง จากการศึกษาพบว่าในโพรงใบของแหนแดงนั้นมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดAnabaena azolla ซึ่งจัดอยู่ในไฟลัม Cyanobacteria ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ความสามรถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้สูงมากและสามารถเจริญเติบโตได้ในสารอาหารที่ไม่มีไนโตรเจนจากอากาศ(จันทนา สุขปรีดี,2526)

กระถางต้นไม้ที่ทำจากธรรมชาติ คือ กระถางที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ประโยชน์ของการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากธรรมชาตินั้น เป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผาขยะ ทำให้ลดแก็สพิษในปัจจุบันจึงมีการนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นกระถางต้นไม้ซึ่งมีความคงทนแข็งแรงและมีความสามรถในการอุ้มน้ำสูงหากมีอัตราส่วนระหว่างส่วนผสมที่เหมาะสม(กิตติชัย โสพันนา และ วิชชุดา ภาโสม,2558)แหนแดงจึงเป็นวัสดุที่ดีในการทำกระถางชีวภาพในด้านการตรึงไนโตรเจนเนื่องจากมีแบคทีเรียทีสามารถตรึงไนโตรเจน

จากการศึกษาประโยชน์ของแหนแดง ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำแหนแดงมาทำเป็นกระถางต้นไม้ที่มีไนโตรเจนและสารอาหารอื่นๆและเป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยจะทำการศึกษาจากการเจริญเติบโตของพืช