การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดตับเต่าในรากต้นโสนพันธุ์มีหนามและพันธุ์ไม่มีหนาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชิตา โต๊ะหมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรัตน์ สุวรรณศรี, ฐิติพร จิราธนทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดตับเต่าเป็นไมคอร์ไรซ่าชนิดหนึ่ง มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความ

แข็งแรงให้แก่พืช โดยเชื้อเห็ดจะมีความเฉพาะเจาะจงกับรากฝอย (rootlets) ของพืชได้โดยตรง ไม่

สามารถเพาะเลี้ยงให้เป็นดอกเห็ดได้บนอาหารสังเคราะห์ เหมือนกับเห็ดทั่วๆ ไป เช่น เห็ดนางฟ้าที่เห็น

การเจริญเติบโตได้บนก้อนอาหารเห็ดที่มีจาหน่ายทั่วไป