เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร ทรัพย์กมล, กิตติพงศ์ ลือพืช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิสา โมฬี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดมวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการคิดค้นเครื่องบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเกิดจากการเกษตร สารเคมีจะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภค เราจึงคิดค้นเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนที่ได้แบบ 3 in 1 กะทัดรัดเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด โดยจะมี 3 ส่วนที่ช่วยในการบำบัด คือ หนึ่งจะมีส่วนที่ใช้กรองตะกอน โดยส่วนที่สองและสามจะพัฒนาต่อยอดจากงานเดิมเม็ดวัสดุบำบัดน้ำเสีย โดยมีเม็ดหินเป็นตัวรองรับเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์มีคุณสมบัติในการสลายสารอินทรีย์และจุลินทรีย์โดยใช้กระบวนการโฟโตคะตะไลติก และไฮดรอกซีอะพาไทต์มีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับสารอินทรีย์ต่างๆ