การบำบัดน้ำเสียด้วยสารสกัดแทนนินจากกาบมะพร้าว ใบฝรั่ง และใบหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวิทย์ แสนพาน, จิรภัทร ร่มโพธิ์ทอง, คเชนทร์ ดีหนัก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนี พันธผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่มี 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณแทนนินในกาบมะพร้าว ใบฝรั่ง และใบหูกวาง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบจากตัวอย่างพืช 3 ชนิดได้แก่ กาบมะพร้าว ใบฝรั่ง และหูกวาง ที่ความชื้นของพืชเดียวกัน สกัดด้วยเอทานอล แอลกอฮอล์ เข้มข้น 95% ตอนที่ 2 การประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เป็นการนำแทนนินที่ได้จากตอนที่ 1 มาพัฒนาชุดอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียที่ดีขึ้น