ทฤษฎีการแก้ปัญหาการส่งวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังสองจุด ใด ๆ ที่อยู่ในระนาบเดียวกันให้มีระยะทางที่สั้นที่สุด โดยใช้สามเหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุดปลายฐานของส่วนสูงทั้งสามของสามเหลี่ยมใด ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาลิตา อ่อนตา, วีรวรรณ สาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสรัฐ ขันติกุล, หทัยชนก ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ทฤษฎีการแก้ปัญหาการส่งวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังสองจุดใด ๆ ที่อยู่ในระนาบเดียวกันให้มีระยะทางที่สั้นที่สุด โดยใช้สามเหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุดปลายฐานของส่วนสูงทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ” ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาและศึกษาการส่งวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังสองจุดใด ๆ ที่อยู่ในระนาบเดียวกันให้มีระยะทางที่สั้นที่สุด จากปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ทำให้ต้องมีการสูบน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำ แต่การสูบน้ำนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสายสูบน้ำที่ยาว ซึ่งจะมีราคาแพง ทำให้เกษตรกรบางคนอาจจะมีกำลังทรัพย์ที่ไม่เพียงพอ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้สนใจที่จะศึกษาหาว่า ระยะทางที่จะส่งน้ำไปยังนาสองแปลงโดยสูบน้ำจากจุดเดียว จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดเพื่อจะทำให้เกษตรกรประหยัดในการซื้อสายสูบน้ำที่ยาวเกินความจำเป็นโดยใช้รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุดปลายฐานของส่วนสูงทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ จากการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุดปลายฐานของส่วนสูงทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ โดยใช้ความรู้ทางสมบัติของรูปเรขาคณิต, การเท่ากับทุกปาระการ, กฎของไซน์, เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ และความรู้อื่นๆทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันและได้รับการตรวจสอบแก้ไขการพิสูจน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากโครงงานเรื่อง “ทฤษฎีการแก้ปัญหาการส่งวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังสองจุดใด ๆ ที่อยู่ในระนาบเดียวกันให้มีระยะทางที่สั้นที่สุด โดยใช้สามเหลี่ยมที่เกิดจากการเชื่อมจุดปลายฐานของส่วนสูงทั้งสามของสามเหลี่ยมใด ๆ” สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการวางสายสูบน้ำได้แล้วนั้นยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ได้อีกหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสถานการณ์ อาทิเช่น การวางแผนในการวางตำแหน่งของเสาไฟเพื่อให้ส่งสายไฟไปยังบ้านเรือนเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด หรือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆ คือการวางพัดลมอย่างไรเพื่อให้คนสองคนได้ลมที่ใกล้ที่สุด จะเห็นได้ว่าโครงงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากมาย เนื่องจากว่าเมื่อมีสองจุดใดๆที่ต้องการส่งวัตถุ และแหล่งเริ่มต้นที่ต้องการส่ง โครงงานนี้ก็จะสามารถหาระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ได้ อีกทั้งยังสามารถคำนวณหาระยะที่ส่งไปสองที่รวมกันได้ เพื่อที่จะสามารถนำค่าที่คำนวณมาได้นี้ ไปคำนวณในส่วนของต้นทุน เนื่องจากว่าเมื่อมีระยะทางที่สั้น ต้นทุนก็จะยิ่งลดลง ซึ่งตอบสนองกับความต้องการของคนในสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะการประหยัดค่าใช้จ่ายย่อมเป็นผลดีแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือองค์การต่างๆ ที่นำทฤษฎีนี้ไปใช้