การศึกษาของลักษณะบางประการของรากหญ้าหัวเหนียวโดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับความแข็งแรงในการรับแรงดึงสูงสุดทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างฐานราก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชพงศ์ คำแผง, ธนวรรต วารีล้อม, อิสสระ ตระกูลวงษาโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าหัวเหนียวเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยขึ้นปกคลุมและยึดหน้าดินไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งทำให้ต้องใช้แรงดึงสูงในการถอนหญ้าดังกล่าว ทำให้กลุ่มผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่าลักษณะของรากหญ้าว่าหัวเหนียวมีขนาด การกระจายตัว และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไร โดยจะใช้การเก็บข้อมูลจากรากหญ้าจริง ได้แก่ เส้นรอบรูปจุดศูนย์กลางของรากหลัก ความยาวของรากแต่ละเส้น เส้นผ่านศูนย์กลางของรากแต่ละเส้น น้ำหนักของราก เปอร์เซ็นต์ของรากที่แข็งต่อรากอ่อน รัศมีการกระจายตัวและความหนาแน่นของกลุ่มราก เและใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการถอดข้อมูลตัวแปรสำคัญ จากนั้นนำไปหาความสัมพันธ์กับค่าแรงดึงสูงสุดที่ต้นหญ้าทนรับได้ ทั้งแรงกระทำในแนวดิ่งโดยดึงในมุม 90 องศากับและแนวระดับคือมุม 0 องศากับพื้นดิน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่า

งๆ ด้วยหลักการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)