การศึกษาความสามารถของผงปลาโอ (Thunnus tonggol) ในการใช้ทดแทนการใช้ peptone ในการเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เซียงอี๊ อ๊อก, รัตนา อินทเกษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิลารัฐ อรุณธัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการศึกษาการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย (bacteria) เป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะทั้งในการเรียนรายวิชาชีววิทยาหรือแม้แต่สาขาอื่นก็ตามในการทำอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในงานทางจุลชีววิทยา (Microbiology)

ปลาโอดำ (Thunnus tonggol) เป็นปลาทูน่าขนาดเล็กหรือปลาทูน่าชายฝั่งทะเล (neritic tunas) จัดเป็นปลาผิวน้ำขนาดใหญ่ และเป็นปลาผิวน้ำที่มีการแพร่กระจาย ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งปลาโอเป็นปลาที่หาได้ตามท้องถิ่น อย่างไรก็ตามปัญหาที่เราพบคือจะเพิ่มมูลค่าของปลาโอได้อย่างไร จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่าเราสามารถนำผงปลาโอไปแทนการใช้ peptone ได้ จากผลการศึกษาเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่าสามารถนำผงปลาโอไปใช้แทนการใช้ peptone ในการเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ซึ่งปกติแล้ว peptone มีราคาที่สูงอยู่แล้ว ดังนั้นขณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดอยากจะเพิ่มมูลค่าของปลาโอโดยการนำผงปลาโอไปใช้ทดแทนการใช้ peptone ในการใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือการศึกษาความสามารถของผงปลาโอ (Thunnus tonggol) ในการใช้ทดแทนการใช้ peptone ในการเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar โดยการนำผงปลาโอมาใช้แทน peptone ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ในปริมาณที่ 0 , 20 , 40 , 60 , 80 , 100% และไม่มีทั้ง peptone และไม่มีผงปลาโอ โดยทดสอบแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ พบว่า การใช้ผงปลาโอแทนการใช้ peptone สามารถใช้ทดแทนได้และทำการเปรียบเทียบผลการทดลองโดยใช้ T- test ในการหาค่านัยสำคัญที่ 0.05 โคโลนีมีการเจริญเติบโตในเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า ผลการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันอีกทั้งการเปรียบเทียบราคา Peptone และผงปลาโอในปริมาณ 0 , 20 , 40 , 60 , 80 และ 100% ในการเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ซึ่งในการศึกษาเราได้นำ peptone แต่ละยี่ห้อการค้าในปริมาณ 1 กรัมและผงปลาโอในปริมาณ 1 กรัม มาทำการเปรียบราคา พบว่า การใช้ผงปลาโอในการทดแทนการใช้ peptone จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า

คำสำคัญ : แบคทีเรีย ปลาโอดำ peptone