ปฏิกรณ์สาหร่ายเซลล์เดียวสำหรับการบริโภค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภณ นามชวัด, อิสระ แซ่อั๊ง, ธนโชติ อนันต์ฤทธิ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้นำสาหร่าย Chlorella มาเลี้ยงใน bio reactor ที่เป็นแหล่งการเพาะเลี้ยงที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีถังน้ำแข็งเป็น

ส่วนเลี้ยงหลักของโครงงาน เพื่อการใส่อาหาร และการเก็บเกี่ยวสาหร่ายที่ง่ายดาย ตัวกล่องมีพัดลมสองตัวสำหรับการเอา

อากาศเข้า และเอาอากาศเสียออก และมีท่อต่อจากปั๊มในถังเข้ากับ bio reactor ที่เป็นที่ที่ทำให้สาหร่ายได้รับแสงแดด

มากที่สุดโดยไม่มีเข้าไปในน้ำกับสาหร่าย และเมื่อสาหร่ายเติบโตแล้วผู้ใช้ก็สามารถนำสาหร่ายจากในกล่องมารับประทาน

หรือทำอาหารได้ โดยที่พลังงานทั้งหมดที่ระบบนี้ใช้มาจากโซลาร์เซลล์ขนาด 70Watt ที่ไม่ปลดปล่อยมลพิษ และไม่ใช้

แหล่งพลังงานภายนอก ผู้ใช้ยังสามารถเช็คสถานะและค่าต่าง ๆ ของสาหร่ายผ่านระบบ IoT ผ่านมือถือได้ จากการที่

ผู้จัดทำได้ใส่เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ไว้ในระบบ