ผลของน้ำหมักจุลินทรีย์และชนิดของปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตของ ข้าวหอมปทุม ข้าว กข.5

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณุพงษ์ พงษ์ประวัติ, กษิดิศ เจ้าสวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหัวหิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเนื่องจากเป็นอาหารหลักชนิดหนึ่งของประชากรโลก จึงทำให้มีการปลูกข้าวทั่วโลกรวมทั้งในไทย ข้าวที่นิยมปลูกกันในไทยเช่นข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวสังข์ ข้าวไรซ์เบอรี่ และในปัจจุบันการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้เกิดผลเสียตามมา คือ ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพลดลง มีสารตกค้างในดิน และน้ำ รวมไปถึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้สารเคมีต่างๆ เนื่องมาจากการได้รับสารตกค้างต่างๆ และประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ จึงจัดทำโครงงานการศึกษาเกี่ยวกับน้ำหมักจุลินทรีย์ว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างไรและแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไร เพื่อรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยการใช้วิธีการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์