เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลายฟ้า พลเยี่ยม, ธีรภัทร วิจิตขะจี, ศิวกร กลางเฉวียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไล จวนสาง, สุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติที่สามารถเก็บผ้าโดยการสั่งงานของสวิตซ์แสง โดยวางราวตากผ้าให้ด้านหนึ่งอยู่ในที่มีแสงแดดส่วนอีกด้านหนึ่งที่มีมอเตอร์ให้อยู่ในที่ร่ม การทำงานของเครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ สวิตซ์แสงทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ทำให้วงจรไฟฟ้าทำงานเมื่อไม่มีสวิตซ์แสงจะทำหน้าที่เปิด(ไฟฟ้าไหลครบวงจร)ทำให้มอเตอร์ทำงานพร้อมกับชุดเก็บเชือก ซึ่งหมุนไปทางเดียว ตัวดันที่เก็บไม้แขวนผ้าดึงผ้าเข้ามาเก็บ ทำให้ตัวดันสวิตซ์ปิด ระบบจะหยุดทำงาน ผลการศึกษาพบว่าเครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริงมีน้ำหนัก 1.1กิโลเมตร ขนาดกว้าง0

44 เมตร ยาว 0

46 เมตร สูง 0.46 เมตร