การปลูกพืชแอโรโปนิกส์อัจฉริยะแบบชิงช้าสวรรค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชชา ภัทรลภาสหัส, ณัฏฐณิชา เลาหะสราญ, พิชญ์สินี คงนุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดินันท์ เจ๊ะซู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบางครัวเรือนหันมาสนใจในการปลูกพืชเป็นงานอดิเรกมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เนื่องจากบางครั้งอาจมีพื้นที่จำกัดหรือสภาพดินไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการคิดค้นการปลูกพืชแบบใหม่ นั่นคือการปลูกผักแบบแอโรโปนิกส์ ซึ่งเป็นการปลูกพืชในสารละลายแบบไม่ไหลเวียนและสามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด

การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์ คือการปลูกโดยให้รากพืชแขวนอยู่ในอากาศแล้วจ่ายธาตุอาหารให้แก่พืชโดยวิธีพ่นสารละลายเป็นละอองฝอย ซึ่งวิธีการปลูกแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหา อาทิเช่น สามารถควบคุมโรคและแมลงได้สะดวกกว่า พืชจะได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รากพืชสามารถเจริญเติบโตและแตกแขนงได้อย่างรวดเร็ว แม้การปลูกผักแอโรโปนิกส์จะมีข้อดีมาก แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน คือหากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง รากพืชจะไม่ขาดออกซิเจน แต่จะขาดน้ำและอาหาร ทำให้พืชเหี่ยว

กลุ่มผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบปลูกผักแอโรโปนิกส์ ผู้ทำการวิจัยจึงได้นำเครื่องปลูกผักแอโรโปนิกส์ให้สามารถใช้ได้จริง ดังนั้นทางผู้ทำงานวิจัยจึงเห็นความสำคัญในการทำให้ระบบแอโรโปนิกส์อัตโนมัติรูปแบบชิงช้าสวรรค์มีความเสถียร และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบเจอ เพื่อให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด