แอโรเจลของคาร์บอนจากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าแบบเปียก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ กำจรเวทย์, พีรพัฒน์ นาปรัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศวร์ เกตุอุบล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์