การพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์เพื่อใช้ในการเก็บค่าปริ้นท์เอกสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพล แสนสุภา, วรัญญู อยู่นิยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์