การจัดการจุดพักขยะด้วย P-median model

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติพันธ์ เทพสุทิน, พีรพัฒน์ โตวัฒน์นิมิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทั่วโลกเกิดขยะกว่า 2 พันล้านตันและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.4 พันล้านตัน ในปี 2050 ขยะจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ไม่ถูกจัดการอย่างได้มาตรฐาน โดยเหตุผลของการละเลยเป็นเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลนั้นมีอยู่และเป็นที่แพร่หลายแล้วในหลายประเทศสามารถแยกวัสดุต่างๆออกจากกันได้อย่าง แก้ว โลหะ กระดาษ แต่การเก็บขยะยังคงเป็นปัญหาอยู่เช่น ถนนมีมากมายจะเลือกใช้เส้นใด ถนนแคบรถใหญ่เข้าไปไม่ได้ แต่ถ้าหากจะใช้รถขนาดเล็กก็จะเกิดค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดหารถเล็กมาให้เพียงพอกลุ่มของเราจึงจัดทำโครงงานเรื่องการจัดการจุดพักขยะด้วย P-median model เพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งขยะ