การศึกษาระบบสูบน้ำอัจฉริยะผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนอมจิต พิมพ์สุวรรณ์, ปริศนา บัวพันธ์, ธนิดา เลียดประถม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรกฤษณ์ แท่นยั้ง, สักรินทร์ นาคินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานชิ้นนี้คือการจัดทำโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำออกจากเรือประมงในชุมชนแบบดั้งเดิม ที่ใช้วิธีการระบายน้ำโดยใช้แรงงานคนหรือโดยใช้เครื่องสูบน้ำเรือที่ควบคุมการทำงาน การเปิด - ปิดสวิตซ์บนเรือโดยคน ทำให้เสียเวลาที่ต้องคอยตรวจสอบบริเวณใต้ท้องเรือว่ามีน้ำอยู่ในระดับใด ต้องระบายน้ำออกจากเรือหรือไม่ และแก้ไขปัญหาระดับน้ำภายในเรือสูงเกินระดับที่เรือสามารถรับได้จนทำให้เรือจม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในยามวิกาลและไม่มีคนคอยตรวจสอบระดับน้ำภายในเรือ ด้วยเหตุผลนี้ทางคณะผู้ทำโครงงานจึงได้ทำการสร้างเครื่องสูบน้ำอัจฉริยะผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่ต้องเสียเวลากับการใช้แรงงานคนในการตรวจสอบระดับน้ำ ระบายน้ำออกจากเรือ เพิ่มความปลอดภัยของชาวประมง ป้องกันและลดค่าใช้จ่ายในการกู้เรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เรือประมงจมน้ำ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระดับน้ำใต้ท้องเรือและยังสามารถสั่งระบายน้ำใต้ท้องเรือของตนเองได้ง่ายขึ้นผ่านโมบายแอปพลิเคชัน จากการแปลผลระดับน้ำให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (infographic) เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน จึงได้นำแอปพลิเคชันไปทดลองใช้กับชาวประมงในชุมชนหมู่บ้านแหลมสน ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 43 คน ทำการศึกษาความพึงพอใจพบว่ามีค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจทุกด้าน คือ 3.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.76 ดังนั้น การศึกษาระบบสูบน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะผ่านโมบายแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจด้านภาพรวมของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ ดี