ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร พนาสันติคุณ, ปัณณธร อัครโรจน์, พิยดา กาทองทุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต ชุมของ, บุษบง ชัยเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฤดูฝนมีปัญหาในด้านน้ำป่าไหลหลากอยู่บ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านบริเวณใกล้แม่น้ำได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำป่าไหลหลากโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวทำให้เกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและชีวิตจึงได้มีการคิดค้นเครื่องมือแจ้งเตือนระดับน้ำและภัยพิบัติขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับรู้ว่ามีการเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นระบบขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าระดับน้ำไหนในที่ควรอพยพและต้องเริ่มเตรียมตัวรับมืออย่างไร