การประยุกต์ใช้โครงสร้างบัวกระด้งในการพัฒนาแพยางชูชีพใต้ท้องรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวินน์ ชูบัณฑิตกุล, ธนภัทร วีระนาคินทร์, อธิวิทย์ พงศ์เลิศธนาธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา, ภัทรวดี นามวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์