การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาศ ทองคำ, ณัฐกิตติ์ โชคดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ในราคาที่ถูกและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่ธรรมชาติ โดยศึกษาศึกษาสารที่มากระตุ้นการก่อกัมมันต์ของถ่านกัมมันต์ที่ทำมาจากกะลามะพร้าว ได้แก่ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคลอไรด์ เพื่อนำมาเป็นความรู้และสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่สนใจในการทำถ่านกัมมันต์และได้ใช้เศษเหลือที่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 1.การเตรียมกะลามะพร้าวและการเตรียมสารกระตุ้นการกัมมันต์ 2.การเตรียมถ่านกัมมันต์ 3.การกระตุ้นการก่อกัมมันต์ของถ่านกัมมันต์ โดยใช้ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมคลอไรด์ในการกระตุ้นการก่อกัมมันต์ 4.ทดสอบจากการดูดซับลักษณะทางกายภาพคือ สีและกลิ่นของน้ำ 5.ทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการจำลองเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor)