แขนกลไร้สายช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงาน ที่มีความอันตรายต่อร่างกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธเนศพล หีบแก้ว, สวรินทร์ ถือแก้ว, อิทธิพล โพธิ์ปี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิขิต ทบประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานอื่น เช่น ทหาร หรือ นักวิทยาศาสตร์ ต่างก็ต้องเผชิญกับความอันตรายในรูปแบบที่ต่างจากบุคลากรทั่วไป ไม่ว่าจะมาจากสารเคมี เชื้อไวรัส และวัตถุระเบิดที่เป็นอันตราย ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงได้ทำการค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ โดยการ ออกแบบแขนกลบนเว็บไซต์ tinkercad และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแขนกลไร้สายด้วยโปรแกรม Arduino IDE คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโดยการหยิบวัตถุ ซึ่งได้แก่ทรงกลม รัศมี 3.5 เซนติเมตร ทรงกระบอก สูง 12 เซนติเมตร รัศมี 3.55 เซนติเมตร ลูกบาศก์ขนาด 5 เซนติเมตร และไข่ไก่เบอร์ 3 จากนั้นก็ทำการทดสอบความไกลของ nRF24L01 ที่ระยะ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร และ 20 เมตร โดยทุกการทดลองจะทำซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งได้ผลการดำเนินงาน คือ

แขนกลนั้นสามารหยิบจับวัตถุได้บางชนิด เช่น ไข่ไก่ วัตถุทรงกลมและทรงลูกษาศก์ และแขนกลไร้สายยังสามารถสั่งการการทำงานจากระยะไกลได้ 10 เมตร

สรุปแขนกลไร้สายนี้ สามารถนำไปใช้งานหยิบวัตถุได้ในระยะไกล และสามารถนำไปใช้ในการทำงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต