การยับยั้ง Amyloid Beta - Plaques ในผู้ป่วย โรคอัลไซเมอร์ จากสารสกัดฟีนอลิกในต้นอ่อน และเมล็ดของถั่วแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร ชวนเจริญธนกุล, สิรภพ มุสิกวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในสภาวะสมองเสื่อม ที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ อัลไซเมอร์ไม่ใช่การเสื่อมตามธรรมชาติแต่เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ที่ไปจับกับเซลล์สมองซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งเบต้าไมลอยด์ไฟบริลด้วยสารฟีนอลิกที่สกัดจากเมล็ดถั่วแดง Vigna angularis (L.) ขั้นแรกทำการสกัดฟีนอลิกจากเมล็ดถั่วแดง เพื่อนำสารสกัดฟีนอลิกมาวัดปริมาณฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน หลังจากนั้นนำสารฟีนอลิกที่สกัดได้ มาทดลองกับเบต้าอะไมลอยด์ไฟบริล ที่เกิดจากจากการบ่มไลโซไซม์ที่ทำการสกัดมาจากไข่ขาว กับฟอสเฟตบัฟเฟอร์ และยูเรียในอัตราส่วน 10:1:1 โดยที่ในชุดที่มีการใส่ฟีนอลิกจะมีการเติมฟีนอลิก 1, 2 และ 3 ส่วนตามลำดับ แล้วนำไปบ่มเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อนำมาชั่งตะกอนที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่าในชุดการทดลองที่มีการใส่ ไลโซไซม์ต่อฟอสเฟตบัฟเฟอร์ต่อยูเรียต่อฟีนอลิก ในอัตราส่วน 10:1:1:3 มีน้ำหนักของตะกอนน้อยที่สุด และเมื่อนำตะกอนที่เกิดขึ้นไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะสังเกตเห็นได้ว่าตะกอนมีลักษณะที่เป็นเส้นเล็กบาง และพบอะไมลอยด์ไฟบริลในปริมาณที่น้อย เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีลักษณะเส้นที่หนา และพบเบต้าอะไมลอยด์ไฟบริลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอนาคตอาจมีการพัฒนาการแปรรูปสารฟีนอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ในอาหาร และศึกษาควบคู่กับยาปฏิชีวนะอื่นๆในการรักษาโรคอัลไซเมอร์