โครงการพัฒนากับดักแมลงวันทองจากการศึกษาพฤติกรรมแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุล, ธันยพร ก้อนสิน, ศุภดา แสนสุริวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา อรรคสังข์, ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการล่อแมลงวันทองระหว่างของชุดกับดักแมลงวันทองที่อาศัยพฤติกรรมของแมลงวันทองและกับดักแบบเดิมโดยกับดักแมลงวันทองที่มีกรวยสีและข้าวตอกเคลือบสารเมทิลยูจินอลที่พัฒนาขึ้นในการล่อแมลงพบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกับดักเดิมที่เป็นพลาสติก โดยอาศัยความเข้มข้นของแสงผ่านกรวยสีจากการทดลองสีเหลืองสามารถล่อแมลงได้มากที่สุดและอาศัยพฤติกรรมการบินของแมลงวันทองในการวิ่งไต่ไปมาทำให้แมลงวันทองวิ่งชนในกับดักจนหมดแรงตายในที่สุด