ไวน์จากมะมุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร เจริญจิต, ญาติมา แก้วคช, วรางคณา วาดเขียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ ยังรอด, สมยศ สิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์