การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในข้าวแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าวหอมมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร บัวพา, ธณัชดา ปิ่นปฐม, พรปวีณ์ ขำวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ, วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในข้าวเราจะพบสารที่มีชื่อว่าฟีนอลิกเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติ ในพืชหลายชนิด มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพคือ มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบของผิว ชะลอการเกิดริ้วรอยและความเหี่ยวย่น ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ สามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง โดยสารประกอบฟีนอลิก จะใช้ตัวเองเป็นตัวรับอนุมูลอิสระ ทำให้ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่มีอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุ จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในข้าวแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าวหอมมะลิ โดยทำการเปรียบเทียบผลค่าการดูดกลืนแสง ผลการทดลองพบว่าข้าวไรซ์เบอร์รี ซึ่งเมล็ดมีสีม่วงแดงมีปริมาณ สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงกว่าข้าวแดง และข้าวหอมมะลิ โดยปริมาณสารออกฤทธิ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ 164.8 ± 2.12 GAE µg/g, 88.8 ± 1.178 GAE µg/g และ 49.8 ± 2.20 GAE µg/g ตามลำดับ นอกจากนี้ยังนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ จากการทดลองทำสบู่จากสารสกัดข้าวแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าวหอมมะลิ วัดค่าpH และค่าความชุ่มชื้น พบว่า สบู่จากสารสกัดข้าวทั้ง 3 ชนิด มีค่าpH ดังนี้ สบู่จากข้าวไรซ์เบอร์รีมีค่าpH 6.77 ซึ่งมากที่สุด รองลงมาคือ สบู่จากข้าวหอมมะลิมีค่าpH 6.75 น้อยที่สุดคือ สบู่จากข้าวแดงมีค่าpH 6.74 ตามลำดับ และมีค่าความชุ่มชื้นดังนี้ สบู่จากข้าวหอมมะลิมีค่าความชุ่มชื้น 48.00% ซึ่งมากที่สุด รองลงมาคือ สบู่จากข้าวไรซ์เบอร์รีมีค่าความชุ่มชื้น 47.80% และน้อยที่สุดคือสบู่จากข้าวแดงมีค่าความชุ่มชื้น 46.20% ตามลำดับ