การสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างความหนืด และค่าสีกับปริมาณสารโพลาร์ ในน้ำมันทอดซ้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิสุทธิ์ ชินอมรพงษ์, ภรณ์สิกานย์ สังข์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคนไทยนิยมรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดซ้ำมากขึ้น ซึ่งในน้ำมันทอดซ้ำจะมีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะสารโพลาร์ โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ทางกายภาพของน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไปกับปริมาณสารโพลาร์ใน น้ำมันเมื่อผ่านการทอดซ้ำ ซึ่งสมบัติทางกายภาพที่ได้เลือกทำการศึกษาคือ ความหนืดและสีของน้ำมัน โดยทำการศึกษาในน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันทอดซ้ำจากร้านอาหารภายในโรงเรียน น้ำมันถั่วเหลืองและ น้ำมันรำข้าวที่ควบคุมการทอดอาหารซ้ำ 5 ครั้ง วัดความหนืดของน้ำมันด้วยการจับเวลาที่ลูกปืนเหล็กทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร เคลื่อนที่จากปากจนถึงก้นกระบอกตวงที่บรรจุน้ำมัน 100 มิลลิลิตร ทำซ้ำในน้ำมัน ทุกชนิด ชนิดละ 7 ครั้ง แล้วจึงเปรียบเทียบกับค่าความหนืดที่วัดได้จากเครื่องวัดความหนืด จากนั้นทำการวัดค่าสี ของน้ำมันด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectophotometer ร่วมกับโปรแกรมวัดสี และวัดปริมาณสารโพลาร์ ในน้ำมันแต่ละชนิดด้วยเครื่องวัดปริมาณสาร โพลาร์ แล้วจึงสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดกับปริมาณสารโพลาร์ และสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีกับปริมาณสารโพลาร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ และจำนวนครั้งในการทอดซ้ำสำหรับตรวจสอบความเป็นพิษของนำ้มันทอดซำ้อย่างง่ายและเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายจากการบริโภคสารโพลาร์น้ำมันทอดซ้ำต่อไป