การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย Cholrella sp. และศึกษาอัตราการรอดชีวิตของสาหร่ายจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วย ZnO

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร ผิวเกลี้ยง, บริทัศน์ รักไทย, นราธิป อินบุญส่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานทิพย์ กลิ่นจันทร์หอม, ดนัย เเซ่ตั๊น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่าย chlorella sp. เพื่อนำมามาผลิตไอดีเซล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  1. พัฒนาสูตรอาหารโดยใช้น้ำเสียชุมชนหนองจอกร่วมกับน้ำหมักจากกากถั่วเหลือง และ ขี้ค้างคาวในอัตราส่วนที่เหมาะสม

  2. ศึกษาอัตราการรอดชีวิตของสาหร่าย chlorella sp. โดยใช้ ZnO บำบัด น้ำทิ้งจากหลังการเก็บเกี่ยวสาหร่าย chlorella sp. ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

  3. ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย chlorella sp.ด้วยกระบวนการ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันและปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครโมโทรกราฟี

พบว่าสูตรอาหารน้ำหมักจากกากถั่วเหลือง 95 กรัม : ขี้ค้างคาว 5 กรัม มีการเจริญเติบโตของสาหร่ายดีที่สุดมีค่า OD pH DO COD มีค่าเท่ากับ 8.5 , 7 , 6 และ 256 mg/L จึงได้นำมาขยายเลี้ยงในปริมาตรน้ำเสีย 20 ลิตร นำมาการตกตะกอนได้ร้อยละ 74.14 และได้ศึกษาอัตราการรอดชีวิตของสาหร่ายโดยใช้ ZnO 2 กรัมต่อน้ำเสีย 20 ลิตร ให้อัตราการรอดชีวิตสูงสุดและมีค่าปริมาณ COD ที่เวลา 8 ชั่วโมง 65 mg/l ลดลงผ่านมาตรฐานน้ำเสียชุมชน นำสาหร่ายที่ตกตะกอนมาวิเคราะห์ร้อยละไขมันที่สกัดได้ 2.08 กรัม จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่นและปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครโมโทรกราฟีเปรียบเทียบกับน้ำมันไบโอดีเซล B100 เป็นสารละลายมาตรฐาน โดยใช้เฟสเคลื่อนที่ ปิโตรเลียมอีเทอร์ : อะซิโตน : กรดอะซิติก ในอัตราส่วน 9 : 3 : 1 โดยปริมาตร

ได้ค่า Rf 0.85 และ 0.87 น้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนได้