โรงเรือนอัจฉริยะปลูกสตรอเบอรี่ได้จากบอร์ดKidbright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ มะลิวัลย์, นวินดา รุ่งเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัตน์ อินอิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สตรอเบอรี่นั้นเป็นพืชเมืองหนาวปลูกได้เฉพาะบางพื้นที่ในประเทศไทย ทำให้บางพื้นที่ที่ต้องการจะรับประทานสตรอเบอรี่ ไม่สามารถหาซื้อได้หรือหาซื้อได้ยากและราคาค่อนข้างสูงอีกทั้งสตรอเบอรี่ ยังเป็นพืชเศรษฐกิจ พวกเราได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาตรงนี้จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อปลูกสตรอเบอรี่ได้ในทุกๆภาคของประเทศไทยโดยพวกเราเลือกที่จะปลูกที่ภาคใต้เพราะ เป็นเขตที่อากาศร้อนชื้น โดย ใช้บอร์ด kidbright ในการควบคุมการทำงานของโรงเรือนนี้ โดยเราจะทำโรงเรือนในบริเวณที่มีสภาพดินมีค่า PH อยู่ระหว่าง 5.8-6.5 และจะติดตั้งบอร์ด Kidbright ไว้ภายในโรงเรือนโดยเราจะทำระบบการตรวจจับอุณหภูมิให้พอดีต่อการเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอรี่ ถ้าอุณหภูมิมีความร้อนมากเกินไปจะมีการปล่อยไอความเย็นออกมาเพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสมนั่นเอง แต่ถ้าอุณหภูมิมีความเย็นมากเกินไปจะปล่อยไอความร้อนออกมาและถ้าอุณภูมินั้นอยู่ในระดับเหมาะสมอยู่แล้วเครื่องจะไม่ปล่อยไอใดๆออกมา และบอร์ด Kidbright จะแสดงค่าอุณภูมิอยู่บนจอตลอดเวลา โดยการสั่งการจาก kidbright ที่มีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตามที่ตามเขียนโปรแกรมสั่งการไว้