การผลิตไบโอบิวทานอลจากสาหร่ายไส้ไก่ด้วยเชื้อ Clostridium beijerinkii ATCC 10132

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอิฟ มะยีแต, วรนิษฐา หลิพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนา จริยาบูรณ์, ประวิทย์ คงจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอบิวทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานชีวภาพที่ได้รับความสนใจ โดยไบโอบิวทานอลให้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้สูงกว่าเมื่อเทียบกับเอทานอล ไบโอบิวทานอลสามารถผลิตได้จากสาหร่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบชีวมวล ในการผลิตไบโอบิวทานอลจากสาหร่ายนั้นนั้น ขั้นตอนแรกจึงต้องมีการปรับสภาพเบื้องต้นของสาหร่ายโดยการใช้ความร้อน (Thermal heat treatment) ที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 5 10 30 และ 60 นาที จากนั้นไฮโดรไลซิสสาหร่ายไส้ไก่ที่ผ่านการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยเอนไซม์เซลลูเลส แล้ววิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ วิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด และวิเคราะห์ชนิดน้ำตาลในไฮโดรไลเสท จากนั้นทำการหมักอะซิโตน บิวทานอลและเอทานอล (ABE Fermentation) ด้วยแบคทีเรีย Clostridium beijerinkii ATCC 10132 แล้ววิเคราะห์ผลในการผลิตบิวทานอล วิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลทั้งหมด และวิเคราะห์ปริมาณ ABE และกรด (กรดอะซิติกและกรดบิวทิริก) โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสาหร่ายไส้ไก่มาใช้ในการผลิตไบโอบิวทานอล โดยศึกษาการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยวิธีทางกายภาพโดยการใช้ความร้อน (Thermal heat treatment) ซึ่งเป็น Green Technology การไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์เซลลูเลส และกระบวนการหมักหมักอะซิโตน บิวทานอลและเอทานอล (ABE Fermentation) ด้วยแบคทีเรีย Clostridium beijerinkii ATCC 10132