แผ่นฝ้าเพดานชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวน กันความร้อน ความชื้น ป้องกันปลวกและเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกครอง อ่องจันทร์, อิทธิธรรณ์ อร่ามกุล, ธัญพิชชา อาบุญงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพลิน สร้อยจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุทางเลือกเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยนําเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับแผ่นฝ้าเพดาน นอกจากนี้ยังช่วยอนุรักษ์พลังงานเเละลดมลพิษด้านสิ่งเเวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้เเล้วหมดไป ทางผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แกนกัญชง น้ำยางพารา และผงเปลือกมังคุด มีคุณสมบัติใกล้เคียงตามที่ต้องการ โดยแกนกัญชงมีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นสูงเเข็งเเรงทนทานเป็นฉนวนกันความร้อนดูดซับความชื้นและระบายความชื้นได้ดี นํ้ายางพารามีคุณสมบัติเป็นตัวประสานลดความหนาเเน่นเเละอัตราการดูดซึมนํ้า ช่วยเพิ่มสมบัติด้านกําลังอัดกําลังดัดและเป็นฉนวนกันความร้อน และผงเปลือกมังคุดซึ่งสารในเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติป้องกันปลวกและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งเชื้อรา ทางผู้วิจัยทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุและส่วนผสมแต่ละประเภทเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ หล่อแผ่นฝ้าเพดานตัวอย่างตามอัตราส่วนผสมที่กำหนด และทำการทดสอบคุณสมบัติของฝ้าเพดานชีวภาพตัวอย่างโดยอ้างอิงตามมอก.แผ่นยิปซัม 219-2552