การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสวรรณ วงค์เมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ้งลาวัลย์ วงศ์จันทร์มา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กากน้ำตาลเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล สามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่ในกระบวนการหมักได้ ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยใช้กระบวนการหมักภายใต้สภาวะความเข้มข้นของวัตถุดิบสูง (VHG) ด้วย Saccharcomyces cerevisiae TISTR 5020 เตรียมกากน้ำตาลที่มีน้ำตาลเริ่มต้น 300 กรัมต่อลิตร ปรับ pH 4.6 เติมเซลล์ยีสต์ 10% (v/v) ทำการหมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะไม่มีออกซิเจน เป็นเวลา 120 ชั่วโมง พบว่าได้เอทานอล 7.50% (v/v) คิดเป็นปริมาณเอทานอล (P) 59.25 กรัมต่อลิตร ผลได้ของการผลิต (Yps) 0.20 กรัมต่อกรัมวัตถุดิบอัตราการผลิตเอทานอล (Qp) 0.50 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง และมีประสิทธิภาพผลได้เอทานอล 36.57 เปอร์เซ็นต์ของผลได้ทางทฤษฎี จากนั้นทำการกลั่นเอทานอลให้มีความบริสุทธิ์ โดยกระบวนการกลั่นอย่างง่าย เปรียบเทียบกับนำไปกลั่นด้วยเครื่องระเหย (evaporator) ได้เอทานอลที่ความเข้มข้น 38.0 และ 44.5% (v/v) ตามลำดับ และนำไปดูดซับน้ำออกด้วย molecular sieve ได้เอทานอลที่ความเข้มข้น 48.25%