การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติและสร้างเว็บไซต์สำหรับราคาทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญาภรณ์ ผลจันทร์, สุธิรา ศรีชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยัน หนันดูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติและสร้างเว็บไซต์สำหรับราคาทุเรียน มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนวิธีต่างๆ ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดในการพยากรณ์ราคาทุเรียน โดยวิธีทางสถิติทั้งหมด 5 วิธี ได้แก่ วิธีบ็อก-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของบราวน์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดม และวิธีการพยากรณ์รวม เนื่องจากทั้ง 5 วิธีนี้ เป็นวิธีที่ดีที่สุดจากงานวิจัยที่ศึกษา และมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่มีเพียงส่วนประกอบของแนวโน้ม จากนั้นเลือกวิธีที่มีความถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดมา 1 วิธี จากนั้นวัดประสิทธิภาพของแบบพยากรณ์โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean Absolute PercentageError: MAPE) และเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean SquaredError: RMSE) ของข้อมูลชุดที่ 2 ที่ต่ำที่สุด จากนั้นสร้างเว็บไซต์โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วและข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ราคาทุเรียนในอนาคต