การพัฒนาหูฟังแพทย์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยาพร สีพาติ่ง, ธนภัทร นามสมบูรณ์, ปริญญาภรณ์ อรรคฮาดศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย จันทร์บุตรสา, สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำหลักการทำงานและส่วนประกอบของหูฟังแพทย์มาพัฒนาให้สามารถฟังเสียงอวัยวะภายในร่างกายได้แม่นยำยิ่งขึ้นและพัฒนาเป็นหูฟังแพทย์แบบไร้สายเพื่อให้พกพาสะดวกและลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคและเชื้อไวรัสขณะใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธในการส่งข้อมูลจากตัวเครื่องรับเสียงไปยังหน้าจอแอพพลิเคชั่นและหูฟังอีกทั้งยังสามารถแปลงคลื่นเสียงเป็นกราฟซึ่งมี Mpdule microphone ในการรับข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอแอพพลิเคชั่นพร้อมทั้งสามารถบอกได้ว่าการทำงานของหัวใจและปอดผิดปกติหรือไม่โดยใช้ Micro controler Raspberry pi ที่มีระบบปฏิบัติการคือ Raspbian และใช้ภาษา Python ในการพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งศึกษาระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบสองทาง(Bluetooth) ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการปรับแต่งหูฟังแพทย์ให้รองรับการประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น