วัสดุโฟมยางพาราคอมโพสิตกันกระแทกในแม่พิมพ์ 3 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพรรธตา บุญงอก, ปวีณ์ญากร ขัดโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รักเกียรติ จิตคติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมปัจจุบันการซื้อของออนไลน์มีความจำเป็นอย่างมาก สะดวกและราคาถูก แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์แก้ววิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มูลค่าและเปาะบาง ที่สามารถแตกเสียหายขณะทำการส่ง โครงงานนี้จัดทำวัสดุโฟมยางพาราคอมโพสิตกันกระแทกในแม่พิมพ์ 3 มิติ โดยการทำต้นแบบแม่พิมพ์จากการออกแบบในโปรแกรม 3มิติ และในส่วนของการทำวัสดุโฟมกันกระแทกใช้อัตราส่วนของเซลลูโลสธรรมชาติแตกต่างกันออกไปลงในยางคอมโพสิต นำไปขึ้นรูปเป็นแบบโฟมและประกอบโฟมยางคอมโพสิตเข้ากับแม่พิมพ์ 3 มิติที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อศึกษาความสามารถในการรับแรงกระแทก และความสามารถในการย่อยสลาย ของวัสดุโฟมกันกระแทกจากน้ำยางคอมโพสิทและเซลลูโลสธรรมชาติ และนำไปใช้เป็นอุปกรณ์กันกระแทกในการขนส่งเครื่องแก้วทางวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าโฟมกันกระแทกจากยางคอมโพสิตที่มีการเพิ่มเซลลูโลสลงไปทำให้ความสามารถในการรับแรงกระแทกดีขึ้น และสามารถลดเวลาในการย่อยสลายได้ ดังนั้น เซลลูโลสสามารถนำมาเติมในยางคอมโพสิตและนำไปทำเป็นโฟมกันกระแทกได้