การศึกษาและพัฒนาบุหรี่สมุนไพรเพื่อทดแทนใบยาสูบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาวาวี ดะนิง, มุมิน เจ๊ะดอมะ, ซอฟีดิน ยามา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารีซา มะระนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมุนไพรสำหรับทดแทนใบยาสูบซึ่งมีสารอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ 2) เพื่อสร้างทางเลือกที่มีคุณค่าทางสุขภาพสูงกว่าบุหรี่สารเคมี 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้บุหรี่สมุนไพรทดแทนใบยาสูบ การศึกษาบุหรี่สมุนไพรสำหรับทดแทนใบยาสูบ ดำเนินการโดย 1) ศึกษาการเตรียมสมุนไพรโดยการตากแห้ง นำมาม้วนเป็นบุหรี่สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ บุหรี่สมุนไพรจากใบมิ้นท์ บุหรี่สมุนไพรจากใบโรสแมรี่ และบุหรี่สมุนไพรจากใบชา โดยผสมหญ้าดอกขาวในบุหรี่สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ในอัตราส่วนที่เท่ากัน และเติมสารปรุงแต่งกลิ่น เพื่อกลบกลิ่นการเผาไหม้ของสมุนไพร 2) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และความชอบของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้บุหรี่สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่หมู่ 3 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จํานวน 30 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังใช้บุหรี่สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด และแบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใช้ใน การวิจัยเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน