โรงเรือนพร้อมใช้ใน 1 คลิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลวัต ภูดอกไม้, กิตติพศ กมลเลิศ, เอื้ออังกูร ภูเต้าสูง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิระยุทธ สุปัญญาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเอกปัญญา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกพืชแต่ละชนิดที่มีความต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกันเป็นปัญหาที่พบมากในผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตร และผู้ที่อาศัยในชุมชนเมือง แต่มีความสนใจในการปลูกพืชผักไว้บริโภคเองในชีวิตประจำวัน การที่จะได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพนั้นจึงทำได้ค่อนข้างน้อย และโรงเรือนปลูกผัก (Greenhouse) ในปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้อัตโนมัติทั้งหมดยังต้องมีการให้คนช่วยอยู่ซึ่งก่อให้เกิดภาระ ความยุ่งยากในการดูแลรักษา และยังมีราคาค่อนข้างแพง และไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด การที่จะทำโรงเรือนอัจฉริยะครบวงจรจึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากเนื่องจากคนไม่ต้องช่วยในการดูแลรักษา ทำให้มีเวลาทำสิ่งต่างๆมากขึ้น และสามารถช่วยผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักได้เป็นอย่างดี และการศึกษาค้นคว้า พบว่า พืชมีปัจจัยความต้องการดังนี้ 1) ปัจจัยทางกายภาพ ประกอบด้วย เนื้อดิน ความเค็ม และความชื้นในดิน 2) ปัจจัยทางอากาศ ประกอบด้วย แสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 3) ปัจจัยทางเคมี ประกอบด้วย ความเป็นกรดด่าง และอินทรียวัตถุในดิน 4) ปริมาณธาตุอาหาร ประกอบด้วย ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K)

ผู้จัดทำมีความสนใจในการนำความรู้ที่มีอยู่ในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีมาทำโรงเรือนครบวงจรที่สามารถทำงานจบภายใน 1 คลิก เกษตรกร หรือผู้ใช้งาน มีหน้าที่รอเก็บเกี่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการเกษตรและผู้ที่อาศัยในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพที่มากขึ้นด้วย