แบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลาของโรคฉี่หนูในประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินานาง โยธาธรณ์, สิริรัตน์ ราชพลแสน, ฉันทนา ปณิทานะโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนูและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ และสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลาโดยใช้ตัวแบบเบย์ของโรคฉี่หนูในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นำมาวิเคาระห์อัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของโรค ซึ่งแบ่งเป็น ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของมอแรน การวิเคราะห์เชิงพื้นที่จุดเสี่ยงรุนแรงของโรค และการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์แอนซิลีนโลคัลของมอแรน จากนั้นทำการวิเคราะห์ Crude standardized morbidity ratios โดยจะวิเคราะห์เชิงพรรณนาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของโรคและมาวิเคราะห์แบบ Non-spatial Poisson regression analysis โดยใช้จำนวนผู้ป่วยมาศึกษาร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ และสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาโดยใช้ตัวแบบเบย์ ในการวิเคราะห์จะสร้างแบบจำลอง 3 แบบ ได้แก่ แบบจำลองที่ 1 จะวิเคราะห์เฉพาะตัวแปร เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบแบบคงที่ แบบจำลองที่ 2 จะใช้ตัวแปรจากแบบจำลองที่ 1 และผลแบบสุ่มที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของข้อมูล โดยจะใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในแต่ละตำบลเข้าร่วมวิเคราะห์ด้วย และแบบจำลองที่ 3 จะเป็นการสร้างแบบจำลองการทำนายเชิงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างแบบจำลองที่ 1 และ 2 และสุดท้ายมีการขอจริยธรรรมสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ในขั้นตอนระเบียบวิธีการทดลองคณะผู้ศึกษาอยู่กำลังดำอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการศึกษา