เทคนิคการยอมสีธรรมชาติจากพืชโดยใช้สารควบแน่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัณฑนา เขียนภูเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ญ แสงภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเขียว

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสีธรรมชาติและเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของสีย้อมธรรมชาติที่ใช้สารควบแน่น สีที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติด้วยน้ำร้อน กรองเอาน้ำสีที่สกัดได้มาผสมสารควบแน่น สารส้ม (KAl(SO4)2.12H2O) จุนสี (CuSO4) ช่วยในการย้อม พบว่า เมื่อย้อมด้วยสารควบแน่นทำให้สีมีความคงทนติดเนื้อผ้ามากกว่าไม่ใส่สารควบแน่น เมื่อนำไปซักล้างตากให้แห้ง