การตรวจจับท่านั่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดออฟฟิศซินโดรมผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยเทคนิค Deep Learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาส ศรียาภัย, พัชรวรรธน์ ปิยปฐพีกุล, อนพัทย์ อุปัชฌาย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายชล อมาตยกุล, ปิยศักดิ์ ศรีสิทธิไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้หลายอาชีพที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊กเป็นเวลานาน และบ่อยครั้งที่ผู้คนมักนั่งด้วยท่าทางที่รู้สึกสบายตามความเคยชิน เช่น นั่งหลังค่อม, นั่งตัวเอียง, นั่งก้มคอ เป็นต้น ซึ่งท่านั่งที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นเป็นท่านั่งที่ไม่เหมาะสมถ้าหากนั่งด้วยท่าเหล่านี้เป็นเวลานานๆ ก็จะส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ และสุขภาพ อาจจะก่อให้เกิดอาการของออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาได้ ทางทีมผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมที่จะช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานนั่งในท่านั่งที่ไม่เหมาะสม โดยทางทีมผู้พัฒนาใช้วิธีการ ตรวจจับโครงสร้างของร่างกายด้วย Libary OpenCV เเละ MediaPipe โดยใช้กล้อง เเล้วนำข้อมูลโครงสร้างที่ตรวจจับได้ในตำเเหน่งต่างๆมาคำนวณ วิเคราะห์ เเละเปรียบเทียบด้วย Deep Learning ว่าท่านั่งที่ผู้ใช้งานนั่งอยู่เหมาะสมหรือไม่ โดยใช้ Dataset ท่านั่งในการทํางานที่ได้มากจากเพื่อนๆและคนรู้จัก โดยเราจะนํา dataset เรานี้มาเเบ่ง เป็น 70-15-15 คือ training dataset 70%, validation dataset 15% เเละ dataset สําหรับการทดสอบอีก 15% หลังจากเราทําการฝึกฝน model ปัญญาประดิษฐ์ของเราให้มีความเเม่นยํา 70% ขึ้นไป จึงนํามาทดลองใช้งานจริงกับผู้พัฒนา เมื่อเราได้ผลลัพธ์ว่าท่านั่งที่ผู้ใช้งานนั่งไม่เหมาะสมโปรเเกรมจะทำการเเจ้งเตือนด้วยเสียง ทั้งนี้การที่ทีมผู้พัฒนาได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมานั้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้แก้พฤติกรรมการนั่งที่อาจก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาได้ ทั้งยังช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพในการนั่งของผู้ใช้งานด้วย โดยมีการวางเเผนพัฒนาความแม่นยําของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตเพื่อที่จะสร้างเป็นโปรเเกรมสําเร็จรูปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เเละนําไปประยุกต์ใช้