ข้อเสนองานวิจัย ศึกษาการเจริญเติบโตของแพะสายพันธุ์ต่างๆ ที่เลี้ยงโดยหญ้าเนเปียร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สัณหณัฏฐ์ กิติเศวตจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษรา อินนุรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางบ้านของเรามีฟาร์มแพะ(แพะพันธุ์บอร์)เราจึงคิดงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแพะแบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 เลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียร์บดและส่วนที่ 2 เรียงด้วยต้นกล้วยบดทั้งต้นทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารของแพะผสมที่เราใส่ในต้นกล้วยและหญ้าเนเปียร์แบบเดียวกันมีส่วนประกอบ 1 ผิวถั่วเหลือง 2 กากถั่วเหลือง 3 ลำ 4 กะข้าวโพด 5 หัวอาหารเอราวัณนำมาผสม กับหญ้าเนเปียร์และต้นกล้วยที่บดเสร็จแล้วโดยมีอัตราส่วน 50 : 1 กิโลกรัม

โปรตีนของหญ้าเนเปียร์น้ำหนัก 100 กรัมมีโปรตีนประมาณ 7-8%

ของโปรตีนของต้นกล้วยต่อน้ำหนัก 100 กรัมมีโปรตีนประมาณ 24% ใช้ต้นกล้วยทั้งต้น