การดูดซับโลหะหนักบางชนิดด้วยเซลลูโลสดัดแปรจากพืชน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทกานต์ วอน, ธัชพล วรุณศิริ, ญาณิศา อินทร์หอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของเซลลูโลสจากพืชน้ำ 4 ชนิดที่พบได้ในท้องถิ่น ได้แก่ สาหร่ายฉัตร สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายเส้นด้าย โดยโลหะหนักที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ สารละลาย Cu2+ Fe3+ และ Cr3+ จากนั้นศึกษาการดัดแปรสภาพเซลลูโลสจากพืชน้ำ โดยการเติมสารเคมีบางชนิด เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก โดยการศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของเซลลูโลสดัดแปร และ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนัก ซึ่งเป็นการนำวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติมาช่วยในการบำบัดน้ำเสีย นอกจากจะเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย