การศึกษาวัสดุอุปกรณ์และสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อการไล่นกที่สร้างความรำคาญในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีทิพย์ ใจดี, อุษณิษา ดาบพิมพ์ศรี, ศุภวดี ฮาดทักษ์วงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาวัสดุอุปกรณ์และสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อการไล่นกที่สร้างความรำคาญในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีการทำสูตรต่างๆในการไล่นก ศึกษาสูตรในอัตราส่วนที่เหมาะสมในการไล่นก ศึกษาการนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ซึ่งได้ทำการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้ผลการทดลองคือได้ศึกษาวิธีการทำสูตรต่างๆในการไล่นก โดยพวกเราได้ทำการศึกษาหาวัสดุ แล้วนำมาผสมเป็นสูตรต่างๆในการไล่นก ซึ่งมี 3 สูตร คือ สูตรสมุนไพร สูตรจารบี และสูตรน้ำส้มควันไม้ ต่อมาจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพของแต่ละสูตรในการไล่นก พบว่าสูตรน้ำส้มควันไม้สามารถที่จะไล่นกได้มีประสิทธิภาพได้มากกว่าสูตรอื่นๆ จากการทดลองข้างต้นจึงได้นำสูตรน้ำส้มควันไม้ ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เจล สเปรย์ ซึ่งวัสดุที่ผลิตได้มีราคาต้นทุนที่ตำกว่าท้องตลาดและ ที่สำคัญสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก